Image Alt

Algemene Voorwaarden

  /  Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Bart de Boer – Wedding Videographer. Het adres van Bart de Boer – Wedding Videographer is Dorpsstraat 91, 2712 AE te Zoetermeer, met het KvK-nummer 55911595.

Mocht u vragen hebben over deze voorwaarden, dan kunt u contact opnemen via iam@bartdeboer.video of per post: Bart de Boer, Dorpsstraat 91, 2712 AE te Zoetermeer.

Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd.

Artikel 1 – Dienstverlening
Onze dienstverlening bestaat uit het filmen en monteren van trouwvideo’s.

Artikel 2 – Toepassing Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen Bart de Boer – Wedding Videographer en u (de “Opdrachtgever”). Wij zullen deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden. De algemene voorwaarden zijn ook beschikbaar op www.bartdeboer.video

Artikel 3 – Totstandkoming opdracht
De opdracht komt tot stand wanneer Opdrachtgever schriftelijk laat blijken met de opdracht in te stemmen.

Artikel 4 – Offertes en aanbiedingen

 1. Alle door Bart de Boer – Wedding Videographer gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders afgesproken. Een aanbod in een offerte geldt enkel voor de specifieke onderliggende opdracht (en niet voor eventuele toekomstige opdrachten).
 2. Als de Opdrachtgever aan Bart de Boer – Wedding Videographer gegevens verstrekt, mag Bart de Boer – Wedding Videographer ervan uitgaan dat deze kloppen en zal hij zijn offerte hierop baseren.

Artikel 5 – Prijs

 1. Bart de Boer – Wedding Videographer mag de prijs voor de dienstverlening tussentijds verhogen als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de totstandkoming van de opdracht.
 2. Als Bart de Boer – Wedding Videographer genoodzaakt is om de prijs te verhogen door de omstandigheden genoemd in het vorige artikel, dan heeft de Opdrachtgever het recht de opdracht te annuleren. Reeds gemaakte kosten of uren worden in rekening gebracht. Opdrachtgever heeft in dergelijke gevallen geen recht op compensatie of schadevergoeding.
 3. De prijs is exclusief reis-onkostenvergoeding (tenzij anders vermeld) van Bart de Boer – Wedding Videographer en inclusief btw en andere heffingen van overheidswege.

Artikel 6 – Betaling en incassokosten

 1. Opdrachtgever moet altijd binnen veertien dagen na factuurdatum betalen.
 2. Als Opdrachtgever de factuur niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan de wettelijke rente (als hij een consument is) of de wettelijke handelsrente (als hij een onderneming is) plus 1% verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Als Opdrachtgever in verzuim is, is hij tevens alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Bart de Boer – Wedding Videographer. Bij een factuurbedrag tot €267 zullen deze kosten €40 zijn. Bij een hoger factuurbedrag zijn de maximale incassokosten als volgt:
  • 15% over de eerste € 2.500;
  • 10% over het deel dat daarna overblijft, tot € 5.000;
  • 5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot € 10.000;
  • 1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot € 200.000;
  • 0,5% over het overige deel, waarbij de totale incassokosten maximaal € 6.775 bedragen.
 4. De volledige vordering van Bart de Boer – Wedding Videographer op Opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar als:
  1. Opdrachtgever een betalingstermijn overschrijdt;
  2. Opdrachtgever failliet is verklaard of in surseance van betaling verkeert;
  3. Opdrachtgever (vennootschap) ontbonden of geliquideerd wordt;
  4. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt

Artikel 7 – Uitvoeringstermijn

 1. Bij een akkoord van Opdrachtgever op de offerte/aanbieding van Bart de Boer – Wedding Videographer, dient de opdracht binnen 24 maanden na het akkoord te worden uitgevoerd. Tenzij anders overeengekomen.
 2. Als Opdrachtgever een vooruitbetaling is verschuldigd of informatie of materialen ter beschikking moet stellen, gaat de termijn waarbinnen Bart de Boer – Wedding Videographer de werkzaamheden moet afronden pas in als de betaling, informatie of materialen zijn ontvangen door Bart de Boer – Wedding Videographer.
 3. Als voor de uitvoering van de opdracht een termijn is overeengekomen of opgegeven, is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Bart de Boer – Wedding Videographer eerst schriftelijk in gebreke te stellen.
 4. Opdrachtgever kan de opdracht niet ontbinden door termijnoverschrijding van Bart de Boer – Wedding Videographer. Dit geldt niet als de uitvoering blijvend onmogelijk is of als Bart de Boer – Wedding Videographer de opdracht ook niet uitvoert binnen een door Bart de Boer – Wedding Videographer opnieuw schriftelijk medegedeelde termijn.

Artikel 8 – Derden
Bart de Boer – Wedding Videographer mag werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden. Artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon) zijn niet van toepassing.

Artikel 9 – Uitvoering opdracht

 1. Bart de Boer – Wedding Videographer zal de opdracht naar zijn beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Bart de Boer – Wedding Videographer mag de opdracht in verschillende fasen uitvoeren en de uitgevoerde delen afzonderlijk factureren.
 3. Als Bart de Boer – Wedding Videographer de opdracht in fasen uitvoert, kan hij de uitvoering van de onderdelen van een volgende fase opschorten, totdat Opdrachtgever de resultaten van de vorige fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 4. Opdrachtgever zorgt dat hij tijdig alle informatie of materialen aan Bart de Boer – Wedding Videographer verstrekt, die noodzakelijk zijn voor Bart de Boer – Wedding Videographer om de opdracht uit te voeren.
 5. Als Opdrachtgever de noodzakelijke informatie of materialen niet tijdig verstrekt, mag Bart de Boer – Wedding Videographer de uitvoering van de opdracht opschorten en de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging factureren. Bart de Boer – Wedding Videographer is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat Bart de Boer – Wedding Videographer is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

Artikel 10 – Wijziging opdracht

 1. Als tijdens de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de inhoud van de opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in onderling overleg doen.
 2. Bart de Boer – Wedding Videographer kan de overeengekomen prijs verhogen of verlagen. Bart de Boer – Wedding Videographer zal (als het mogelijk is) daarvan vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de opdracht kan ook de opgegeven termijn van uitvoering veranderen. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de opdracht, prijs en uitvoeringstermijn.
 3. Bart de Boer – Wedding Videographer mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van Opdrachtgever weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden.

Artikel 11 – Opschorting, ontbinding

 1. Bart de Boer – Wedding Videographer mag de opdracht opschorten als hij door omstandigheden (die buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij niet op de hoogte was) tijdelijk zijn verplichtingen niet kan nakomen.
 2. Als nakoming blijvend onmogelijk is, kunnen partijen de opdracht ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen.
 3. Bart de Boer – Wedding Videographer mag nakoming van de opdracht opschorten of ontbinden als Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet op tijd nakomt. Opdrachtgever moet Bart de Boer – Wedding Videographer dan schadevergoeding betalen of schadeloosstellen.
 4. Opdrachtgever mag de opdracht maximaal één keer verplaatsen. De opdracht dient maximaal 12 maanden na de oorspronkelijke datum te worden uitgevoerd. Tenzij anders overeengekomen. Bij een tweede verplaatsing mag Bart de Boer – Wedding Videographer de opdracht ontbinden en heeft Opdrachtgever geen recht op een restitutie van de gedane aanbetaling.

Artikel 12 – Tussentijdse opzegging

 1. Als Bart de Boer – Wedding Videographer de opdracht tussentijds opzegt, zal Bart de Boer – Wedding Videographer zorgen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging toerekenbaar is aan Opdrachtgever. Als de overdracht van de werkzaamheden voor Bart de Boer – Wedding Videographer extra kosten meebrengt, komen de kosten voor rekening van Opdrachtgever.
 2. Als Opdrachtgever de opdracht annuleert, dan is Opdrachtgever 50% van de totale overeengekomen hoofdsom verschuldigd aan Bart de Boer – Wedding Videographer. Deze zal worden verrekend met de aanbetaling.
 3. Als Opdrachtgever de opdracht verplaatst en Bart de Boer – Wedding Videographer kan de opdracht niet uitvoeren, dan heeft Opdrachtgever geen recht op een restitutie van de gedane aanbetaling van 50% van de totale overeengekomen hoofdsom.
 4. Als Opdrachtgever de opdracht binnen 14 dagen voorafgaand de geplande datum om te filmen annuleert, is Opdrachtgever de totale overeengekomen hoofdsom verschuldigd aan Bart de Boer – Wedding Videographer.
 5. Bart de Boer – Wedding Videographer mag de opdracht direct opzeggen (en is geen schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht) in een van de volgende gevallen:
  1. Opdrachtgever overschrijdt een betalingstermijn, levert niet tijdig de nodige informatie, is niet meer bereikbaar en/of communiceert langer dan één maand niet meer;
  2. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) wordt onder curatele gesteld of overlijdt;
  3. Er is sprake van een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.

Artikel 13 – Overmacht

 1. Bart de Boer – Wedding Videographer hoeft zijn verplichtingen niet na te komen als er sprake is van overmacht.
 2. Bart de Boer – Wedding Videographer kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Als deze periode langer duurt dan twee maanden dan mogen allebei de partijen de opdracht ontbinden, zonder dat ze schadevergoeding verplicht zijn.
 3. Als Bart de Boer – Wedding Videographer zijn verplichtingen deels is nagekomen en als het nagekomen gedeelte zelfstandig waarde heeft, mag Bart de Boer – Wedding Videographer het nagekomen deel factureren.

Artikel 14 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alles dat Bart de Boer – Wedding Videographer levert, blijft eigendom van Bart de Boer – Wedding Videographer totdat Opdrachtgever al zijn verplichtingen volledig is nagekomen.
 2. Opdrachtgever moet alles doen dat hij redelijkerwijs kan doen om de eigendommen van Bart de Boer – Wedding Videographer veilig te stellen.
 3. Als Bart de Boer – Wedding Videographer zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Bart de Boer – Wedding Videographer om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden, zodat Bart de Boer – Wedding Videographer deze terug kan nemen.

Artikel 15 – Garanties

 1. Bart de Boer – Wedding Videographer garandeert dat wat hij levert, voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering gesteld kunnen worden.
 2. Deze garantie geldt niet wanneer Opdrachtgever het geleverde verkeerd gebruikt.
 3. Deze garantie geldt ook niet als er een gebrek ontstaat door omstandigheden waar Bart de Boer – Wedding Videographer niets aan kan doen.

Artikel 16 – Onderzoek

 1. Opdrachtgever moet het geleverde onderzoeken op het moment dat hij het ter beschikking krijgt of wanneer de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Opdrachtgever moet onderzoeken of de kwaliteit en de kwantiteit van het geleverde klopt met hetgeen is overeengekomen en of het voldoet aan de eisen die partijen zijn overeengekomen.
 2. Opdrachtgever moet eventuele zichtbare gebreken binnen veertien dagen na levering schriftelijk aan Bart de Boer – Wedding Videographer mededelen. Eventuele niet zichtbare gebreken moet hij dertig dagen na ontdekking daarvan schriftelijk aan Bart de Boer – Wedding Videographer mededelen. De melding moet een gedetailleerde omschrijving van het gebrek bevatten.

Artikel 17 – Klachten

 1. Opdrachtgever moet eventuele klachten schriftelijk en binnen een maand melden.
 2. Als Opdrachtgever een klacht op tijd indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
 3. Als Opdrachtgever een klacht later meldt, komt hem geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 4. Als vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dit op tijd is gemeld, dan zal Bart de Boer – Wedding Videographer de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door Opdrachtgever vervangen, herstellen of vergoeden.
 5. Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten van Bart de Boer – Wedding Videographer die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 18 – Aansprakelijkheid

 1. Bart de Boer – Wedding Videographer is alleen aansprakelijk voor directe schade van Opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van Bart de Boer – Wedding Videographer.
 2. Bart de Boer – Wedding Videographer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. De aansprakelijkheid van Bart de Boer – Wedding Videographer is steeds beperkt tot de factuurwaarde met een maximum van €500,00.
 4. De aansprakelijkheid van Bart de Boer – Wedding Videographer is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat zijn verzekeraar in dat geval uitkeert.
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Bart de Boer – Wedding Videographer.

Artikel 19 – Privacy Statement
Bart de Boer – Wedding Videographer beschermt uw persoonlijke gegevens goed. U kunt onze privacy statement vinden op onze website.

Artikel 20 – Verjaringstermijn
De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen Bart de Boer – Wedding Videographer is één jaar.

Artikel 21 – Vrijwaring

 1. Opdrachtgever vrijwaart Bart de Boer – Wedding Videographer voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden door uitvoering van de opdracht en waarvan de oorzaak niet aan Bart de Boer – Wedding Videographer toerekenbaar is.
 2. Als derden Bart de Boer – Wedding Videographer aanspreken, zal Opdrachtgever hem zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
 3. Als Opdrachtgever geen maatregelen neemt, mag Bart de Boer – Wedding Videographer zelf daartoe overgaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan voor Bart de Boer – Wedding Videographer, komen geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 22 – Intellectuele eigendom

 1. Bart de Boer – Wedding Videographer behoudt alle rechten op door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur, creaties en de hierop betrekking hebbende informatie. Dit geldt ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer er later nog verbeteringen zijn aangebracht.
 2. Opdrachtgever mag de in het vorige lid genoemde zaken niet kopiëren (als dit niet voor intern gebruik is bij Opdrachtgever), aan derden tonen of ter beschikking stellen voor een ander doel anders dan waarvoor ze door Bart de Boer – Wedding Videographer verstrekt zijn.
 3. Opdrachtgever geeft bij een akkoord op de opdracht automatisch toestemming aan Bart de Boer – Wedding Videographer om al het beeldmateriaal te mogen gebruiken ter promotie (bijvoorbeeld social media, website, drukwerk etc.), mits Opdrachtgever te kennen heeft gegeven dit expliciet niet te willen. 

Artikel 23 – Geheimhouding

 1. Tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking, zal Bart de Boer – Wedding Videographer alle informatie van Opdrachtgever geheimhouden tegenover derden.
 2. Bart de Boer – Wedding Videographer zal de informatie die door Opdrachtgever is gegeven niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij werd verkregen, behalve als Bart de Boer – Wedding Videographer optreedt in een procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
 3. Opdrachtgever zal de inhoud van overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, offertes, rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van Bart de Boer – Wedding Videographer niet openbaar maken en ervoor zorgen dat derden de inhoud daarvan niet zien.

Artikel 24 – Nietigheid

Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 25 – Strijdige clausule

In het geval dat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

Artikel 26 – Toepasselijk recht

Nederlands recht.

Artikel 27 – Bevoegde rechter

Rechtbank Den Haag.